Finansowanie NGO

W Polsce według oficjalnych statystyk Ministerstwa Finansów wartość przekazywanej pomocy, tak w ramach 1% podatku, jak i w postaci darowizn (wpłat na konto, zbiórki publicznej, itd.) stale wzrasta. W 2011 roku 1% przekazało ponad 10 milionów podatkników, co zaowocowało ponad 400 milionami złotych na kontach organizacji pożytku publicznego.

Należy dodać, że tylko organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego są uprawnione do otrzymywania środków pochodzących z deklaracji podatkowych Polaków. Jest więc o co walczyć, a tort stale się powiększa.1%

Najpopularniejszą formą pozyskiwania przez OPP środków po 2004 roku jest 1% podatku, przekazywany dobrowolnie przez polskich podatników. Od pojawienia się takiej możliwości przepisy szczegółowe zmieniały się kilkakrotnie. Dziś wystarczy w odpowiednie pole na swojej deklaracji podatkowej za rok ubiegły wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego. Stąd tak mocne eksponowanie tego numeru w mediach, bannerach i na outdorze.
Obecnie stosowana forma promocji organizacji, z wykorzystaniem najpopularniejszych narzędzi i kanałów charakteryzuje duża konkurencja w mediach tradycyjnych i wysokie ceny, szczególnie w okresie największego zainteresowania tematyką "jednoporcentową", tzn. przy rozliczaniu rocznym - styczeń - maj. Wyjściem dla małych organizacji jest wybór marketingu partyzanckiego (guerilla marketing) oraz marketingu szeptanego. To podejście mniej popularne, a przez to tańsze, mocniej "stargetowane" i o mniejszym dystansie do odbiorcy.
Kopleksowy opis możliwych i wykorzystywanych sposobów pojawi się już niedługo w osobnym tekście, ponieważ jest to temat wyjątkowo ciekawy, z wieloma konkurencyjnymi strategiami promocji.

Zbiórka publiczna

Innym źródłem pozyskiwania środków jest zbiórka publiczna, określana jako publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel. Taka zbiórka wymaga pozwolenia właściwego terenowo organu władzy. Wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez:

- wójta, burmistrza (prezydenta miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części,
- starostę - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
- marszałka województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.

Każda organizacja, pragnąca zbierać środki na cel zgodny z jej działaniem statutowym z wykorzystaniem publicznych kanałów informacyjnych, powinna postarać się o pozwolenie i jasno się z przeprowadzonej zbiórki rozliczyć. Niedotrzymanie postanowień zawartych w postanowieniu może skutkować licznymi nieprzyjemnościami, ze zwrotem zebranych środków włącznie.

Inbound marketing + fundraising
I tu pojawia się problem natury wykładniczej, bo inaczej pojęcie zbiórki publicznej zapisane w ustawie rozumieją członkowie organizacji pozarządowych, a zupełnie inaczej urzędnicy, którzy najchętniej każde środki spływajace na konto fundacji lub stowarzyszenia uznaliby za podlegające przepisom dot. zbiórki publicznej. Komplet dokumentów o zbiórce publicznej, funkcjonujących w polskim systemie prawnym znajdziesz tu.

Środki unijne

Sposobem na pozyskanie środków, często wykorzystywanym przez organizacje pozarządowe, jest Unia Europejska, a dokładnie konkursy dofinansowujące konkretne działania i projekty związane z jednym lub kilkoma Programami Operacyjnymi. Szczególnie interesujące jest Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która może mocno wypromować organizacje działające w Internecie i posiadające pomysł na rozwiązania pomocowe charakteryzujące się również działaniem w sieci. Jednak najczęściej organizacje uzyskują dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego nadrzędnym celem jest rozwój zasobów ludzkich. Program składa się z 10 Priorytetów, które mogą być wdrażane na poziomie centralnym i regionalnym równolegle. Od organizacji zależy, w które działanie i poddziałanie jest w stanie się wspisać ze swoją działalnością. Być może rozpisanie i podział przeprowadzony w ramach tego Programu Operacyjnego stanie się inspiracją do rozwoju działalności organizacji pozarządowej w określonym kierunku.
Do wykorzystania są również środki z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wyróżnione powyżej sposoby finansowania organizacji stanowią przykład możliwych działań i zostały jedynie zarysowane. Każda akcja zmierzająca do zwiększenia ilości środków pozyskiwanych przez ngo powinna być dobrze przemyślana i zaplanowana. Być może wystarczy znaleźć inwestora - partnera, który uwierzy w taką formę pomocy i wspólnie wypracujecie model pozwalający na finansowanie twojej sprawy.
Często jednak, by zaistnieć w świadomości darczyńców i beneficjentów pomocy, należy podjać niezbędne kroki w zakresie własnych możliwości finansowych i kreacyjnych. Posiadanie gotowego i rozpoznawalnego modelu pomocy to bardzo dobry start.

W jaki sposób promować swoją formę pomocy? Jak sprawić by moja organizacja była rozpoznawalna, wyróżniała się z dziesiątek tysięcy innych polskich ngo'sów? Odpowiedź jest prosta i skomplikowana zarazem: Trzeba połączyć możliwości dostępne na rynku, ze specyfiką pomocy, którą oferujesz, środkami, jakimi dysponujesz i strategią prac organizacji w najbliższych kilku latach. Mam nadzieję, że skorzystasz z rady i doświadczeń publikowanych na allingo.pl

 

Maciej Maruszczak